Bestillingsvilkår – Voss Resort

For overnatting, heiskort, gondolbillettar, aktivitetar, kjøp av andre produkt og tenester eller ein kombinasjon av desse.

Desse generelle betingelsene gjeld mellom Voss Resort/Voss Gondol og den som sjølv eller gjennom andre inngår ein avtale med Voss Resort og/eller Voss Gondol ut i frå gjeldande bekrefting (gjesten). Avtalen kan gjelde overnatting, heiskort, gondolbillettar, aktivitetar, kjøp av andre produkt og tenester eller ein kombinasjon av desse.

Ansvarlig formidlar overnatting: 
Voss Resort Bavallstunet AS, Bavallstunet 26, N-5710 Skulestadmo, Norway
Org nummer: 977 172 926, e-post: post@vossresort.no, telefon: +47 47 00 47 00

Ansvarlig formidlar heiskort: 
Voss Resort Fjellheisar AS, Bavallstunet 27, N-5710 Skulestadmo, Norway
Org nummer: 959 031 517, e-post: fjellheisar@vossresort.no, telefon: +47 47 00 47 00

Ansvarlig formidlar gondolbillettar:
Voss Gondol AS, Stasjonsvegen 3, N-5700 Voss, Norway
Org nummer: 916 271 557, epost: post@vossgondol.no, telefon: +47 4700 4700

Ansvarleg formidlar servering:
Hangurstoppen AS, Stasjonsvegen 3, N-5700 Voss, Norway
Org nummer: 918 905 405, e-post: post@vossgondol.no, telefon: +47 4700 4700

Ansvarleg formidlar aktivitetar:
Voss Resort Skiskule-Skileige AS, Bavallstunet 27, N-5700 Voss, Norway
Org nummer: 992 138 939, e-post: skishop@vossresort.no, telefon: +47 4700 4700


BESTILLERS ANSVAR

Før ein gjer ein endeleg bestilling, skal ein lese og gjere seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarleg for at kjøpet er i høve til sine eigne ønsker. Bestiller er ansvarleg for å forsikre seg om at opplysningane i bekreftinga (kun sendt som e-post) er i samsvar med bestillinga.


Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering inneheld alle detaljar ved ditt kjøp og kan tas med til skianlegget/resepsjon.

Bestillingen er ikkje gjennomført og ikkje gyldig i fylgjande hald:

  • Bestiller har ikkje motteke e-post med kvittering eller bookingbekreftelse/bookingnummer.
  • Kortbetalinga avbrytes av ulike årsakar og innbetalinga mislykkast. 
  • Betalinga vert ikkje gjennomført fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikkje vert trukket frå konto. Derfor kanselleres den førebels reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført? Kontakt oss.

 

OVERNATTING


Generelle vilkår

Om ikkje anna er avtalt kan eininga disponerast frå kl 16:00 ankomstdag og utsjekk seinast
kl 12:00 dagen for avreise.


Bestilling

Ein bestilling er gjeldande så snart eit bookingnummer er tildelt og betaling utført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt anna som er av betydning for bestillingen er korrekt.


Betaling

Gjesten kan trygt og enkelt betale med kort (VISA, MasterCard, Maestro). Gjesten skal ta med seg betalingsbekreftelse ved ankomst. Ved faktura kjem det eit gebyr på kr. 75,-.

Ved online booking vert gjesten belasta fullt beløp ved bestilling.


Avbestilling eller endring

Alle avbestillingar må skje skriftleg til Voss Resort Bavallstunet: post@vossresort.no
Avbestiller gjesten opphaldet tidligare enn 30 dagar før ankomst refunderes 75% av totalsum.
Ved avbestillingar mindre enn 30 dager før ankomst beheld utleigar heile det avtalte beløpet.
Ved No show beheld Voss Resort heile betalingssummen. Ved seinare innsjekk eller tidligare utsjekk blir ikkje beløp for uteståande netter refundert.
Endringar av ankomst- og/eller avreisedato skal skje på mail til post@vossresort.no

Voss Resort Bavallstunet sine endringar og gjesten sine rettar
Voss Resort Bavallstunet har rett til å endre vilkåra for eininga dersom gjesten kan tilbys ei likeverdig teneste.


Forpliktingar gjest

For å kunne bestille/inngå ein avtale med Voss Resort Bavallstunet om overnatting må ansvarleg gjest ha fylt 23 år. Dersom aldersgrensa ikkje er oppfylt når eininga skal overtas gjeld reglar for avbestilling. Dette er ein familievenleg plass, og det skal derfor vera stille mellom kl. 23:00-07:00.  Er det støy og bråk som er til sjenanse for øvrige gjester vil det kome utrykning frå vaktselskap og advarsel vert gjeven. For kvar utrykning til eininga, vil gjest måtte betale kr. 1500,- Om ikkje advarselen vert fulgt, vil ein bli kasta ut umiddelbart. Ved slike situasjoner refunderes ikkje leigebeløpet.
Brot på bestemmelsene om røykeforbod medfører ein avgift på reinhald frå NOK 6000,-. Husdyr kan, mot eit tillegg i prisen, tas med på nokre av våre einingar. Sjekk med oss ved bestilling eller før ankomst om dette er tillete på din eining.
Gjesten er erstatningspliktig overfor utleigar for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Gjesten pliktar å betale utleigar for ekstrakostnader som skyldes leigetakars og medfylgjande personers åtferd. Gjesten plikter å reingjere i henhald til reingjeringsinstruksene før avreise. Dersom dette ikkje er godkjent av reinhaldspersonalet, debiterer Voss Resort Bavallstunet ein avgift avhengig av størrelsen på bueiniga.
Samtlege nøklar til bueiniga skal leverast ved avreise. Dersom dette ikkje skjer, debiteres ein avgift på opptil kr. 3500,- for byte av lås. Ved manglande innlevering av nøkkelkort må gjest betale kr. 200,- per kort.

Eventuelle reklamasjonar under opphaldet skal leggjast fram til Voss Resort Bavallstunet umiddelbart, seinast kl. 11.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen rettast med det same og med minst mogeleg ulempe for gjesten. Manglande reklamasjon vil medføre tap av retten til seinare erstatningskrav. 

Parkering av bil i området skjer på tilviste plassar og på eige ansvar.


Atterhald

Voss Resort Bavallstunet og våre underleverandørar står ikkje til ansvar for værforhold, stengte fasilitetar eller andre atterhald som ligg utanfor vår kontroll. Me tek atterhald om feil og endringar i våre prislister, beskrivelse av tenester og tekniske atterhald.


Personvern

Ved registrering av personopplysningar samtykker gjesten til at Voss Resort Bavallstunet i eigenskap av personopplysningar, brukar opplysningane for å gjennomføre Voss Resort Bavallstunets forpliktingar overfor gjesten. Kundedata blir delt med ein tredjepart. Kundedata oppbevarast i henhold til norsk lov.

 

HEISKORT/GONDOLBILLETT

Kjøp av heiskort krev at ein har eit keycard. Keycardet lades ved første passering i heisen sitt vendekors. Kortet er personleg og nedst på kortet finn du eit keycard nummer (f.eks. 01-1614 7200 2500 3445 8000-01) som må brukast i vår online betalingsløysing for å lade opp keycardet med heiskortet du ynskjer.

Alle born 0-6 år skal ha eit keycard. Dette gjeld også om dei kan stå gratis i fylgje med føresette.

Sesongkort, heilårskort og 10 dagars kort er kun gyldig med bilete av eigar synleg på kortet.
Desse korta er personlege og kan ikkje verte gjeven til andre. Misbruk fører til inndraging av kortet eller eit gebyr på kr. 1500,-

Ved driftsavbrot, misbruk og bruk av heiskortet viser me til Alpinanleggenes Landsforening (ALF) nr. 8/99 Retingslinjer for bruk av heiskort.


Betaling

Me nyttar ein betalingsløysing frå Netaxept og du kan betale med Visa eller Mastercard. Tredjepart vil ikkje få tilgang til dine personopplysninger då Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lagar ein sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overførast trygt utan at uvedkommande kan lese den undervegs. Sjølve transaksjonen blir handtert av Elavon, og dette gjer deg ein trygg og sikker handel.


Angrerett

Ved kjøp av heiskort/gondolbillett på internett har kjøpar rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven §8. Frist for å nytte seg av angreretten er 14 dagar etter at kjøpet er gjort. Angreretten gjeld kun kort som ikkje er teken i bruk. Kort som er teken i bruk tilbakebetalast ikkje. Dersom ein forbrukar ynskjer å bruke angreretten må dette varslast Voss Resort innan 14 dagar etter kjøp, på telefon eller epost. Angreretten gjeld ikkje datofesta arrangement. Kjøpar står for eventuelle kostnadar for retur av heiskortet/gondolbillett. Angrerettloven gjeld ikkje ved sal av heiskort/gondolbillett frå ordinære utsalgsstader, eksempelvis sal frå billettluke eller automat.

Ved sjukdom eller skade vil kortbrukaren kunne nytte ein høvesvis refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikkje kunne nyttast. Skaden eller sjukdommen skal på førespurnad dokumenterast gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleverast så fort som mogeleg, ref retningslinjer for bruk av heiskort Alpinanleggenes Landsforening (ALF)


Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og/eller avgifter vert endra, og dermed fører til ein kostnadsauke for tilbyder etter at bestillinga er gjennomført og betalt, kan prisen økast tilsvarande for bestillar. Prisendringen skal umiddelbart verte gitt beskjed om til bestillar.


Atterhald

Det vert teken atterhald om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilboda Voss Resort Fjellheisar AS formidler.


Tvisteløysing

Me ber gjesten henvende seg til Voss Resort Fjellheisar AS dersom dei har noko å utsetje på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Voss Resort Fjellheisar AS ikkje klarar å forhandle seg til einighet skal eventuell tvist vedrørande tidligare inngått avtale løysast i Bergen tingrett.


Force Majure

Begge parter har rett til å gå vekk i frå avtalen dersom arrangementet ikkje kan gjennomførast som fylgje av:

  • krigshandlinger
  • naturkatastrofer
  • arbeidsmarkedskonflikter
  • lengre avbrudd i vann- eller energi tilførsel
  • brann
  • andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke